Нийт ажилтны сургалт 2024

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 сарын 06-ны өдрийн А/173 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах, MNS ISO 45001: 2018 стандартын 7.2, 7.3 бүлгийн дагуу нийт ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Нийт ажилтны сургалт”-ыг зохион байгуулж ажиллалаа.